Irina Johansson

Portfolio 1

20220822-DSCF5778
IMG_9742
 NY 
Recents - 1 of 1 (9)
20211007-DSCF2381
20220419-DSCF3743
20220731-DSCF5310
20210520-DSCF0415
Recents - 1 of 1 (7)
Recents - 1 of 1 (10)
Johansson_Irina_Etapp3._Runerikets_barn1
20220609-DSCF4703
Recents - 1 of 1 (8)
20211030-IMG_3062
Johansson_Irina_Etapp3._Runerikets_barn4
Gatuporträtt
20220419-DSCF3373
20210501-DSCF0209
20211024-DSCF2585
20220305-DSCF3075
20210501-DSCF0204
20211028-DSCF2669
20210109-DSCF9473
20210629-DSCF1158
20210629-IMG_8250
Gamla Stan

Portfolio 2

20220822-DSCF5776
20210717-IMG_0787
20220822-DSCF5805
20200929-DSCF6748
20220419-DSCF3357
20210717-IMG_0799
20210501-DSCF0157
20210718-DSCF1841
Två
IMG_9646
 NY 
genom fönster
Händer
20211024-DSCF2567
Fönster i St. Petersburg
20210717-IMG_0795
20220419-DSCF3338
St. Petersburg mot ljus
20210501-DSCF0153
20220304-DSCF3029
20210501-DSCF0170
Johansson_Irina_Etapp4_Lyckan
20210718-DSCF1835
20201203-DSCF8454
20211024-IMG_2868
IMG_0315
 NY