Håkan Wahlén

Min första kamera, en Agfa ISA-PAK för kassettfilm, fick jag i födelsedagspresent under mina tonår. Agfa ISA-PAK liknade Kodak Instamatic, vars första modell introducerades av Kodak i början av 60-talet. Kameran har jag fortfarande kvar, och jag brukar då och då ta en titt på den där den står i min samling, och får med detta ett perspektiv på den enorma teknikutveckling som skett inom kameraområdet under min livstid.

När jag började jobba på somrarna köpte jag min första spegelreflexkamera, en Konica Autoreflex T. Sedan dess har det blivit många kameror, där de utrangerade idag ingår i min kamerasamling, som jag brukar kalla för ”kamerakyrkogården”. Samlingen innehåller knappt trettio kameror, de flesta modeller jag själv använt men även en del arvegods och några köpta begagnade kameror. Mina första diabild tog jag i januari 1974 och sedan dess har jag fotograferat inom områden såsom natur, Stockholm och dess omgivningar samt resor. Mitt största intresse har varit och är resefotografi, med speciellt fokus på gatufotografering. Med åren har jag besökt knappt hundra länder och vid alla dessa resor, med undantag från någon enstaka tjänsteresa, har kameran varit med vanligtvis hängandes rund halsen. Att komma nära främmande miljöer för att föreviga och dokumentera hur människor i andra kulturer och miljöer lever har och är något som väcker min nyfikenhet. Kameran har i dessa sammanhang varit min dagbok.

Under en lång period ägnade jag tid åt att skanna alla mina diabilder, så idag är hela mitt bildarkiv digitalt. Jag har även nu på senare år studerat fotografi och bild på Jönköpings Högskola samt på Karlstad Universitet. På den tekniska sidan har detta givit mig fingerfärdighet i Photoshop, men framför allt kunskap i hur man skall använda RAW-formatet. Med detta har en hel del av arbetet med bildskapande ”på fältet” i den analoga eran flyttat in till ett bildskapande i efterhand framför dataskärmen. Bildmässigt har utbildningarna framför allt givit mig många och spännande bilddiskussioner och fotoprojekt. Spännande reflektioner om bilden av författare som Sontag, Flusser och Barthes har också byggt på mitt bildkunnande men även ökat på bildintresset.

 

I got my first camera, an Agfa ISA-PAK for cassette film, as a birthday present during my teens. Agfa ISA-PAK was similar to Kodak Instamatic, whose first model was introduced by Kodak in the early 60’s. I still have the camera, and I occasionally take a look at it where it is in my collection, giving a perspective on the huge technology development that has taken place in the camera field during my lifetime.

When I started to work in the summer holidays, I bought my first SLR camera, a Konica Autoreflex T. Since that time, there have been many cameras, all of them now in my camera collection, which I usually call the ”camera cemetery”. The collection contains almost thirty cameras, most of the models I have used but also some heritage and some purchased. I took my first slide in January 1974 and since then I have photographed in areas such as nature, Stockholm and its surroundings as well as travel. My biggest interest has been and is travel photography, with a special focus on street photography. Over the years I have visited almost a hundred countries and on all these trips, with the exception of some single mission trip, the camera has been with me usually wearing it round my neck. Getting close to strange environments to perpetuate and document how people in other cultures and environments live and are something that raises my curiosity. In this context, the camera has been my diary.

For many years, I spent time scanning all my slides, so today my entire archive is digital. In recent years I have also studied photography and pictures at the University of Jönköping and at Karlstad University. On the technical side, this has made me proficient in Photoshop, but above all knowledge about how to use the RAW format. With this, a lot of the work of image creation ”on the field” in the analogue era has moved into an image creation afterwards in front of the computer screen. Illustratively, the courses have given me many and exciting photo discussions and photo projects. Exciting reflections on the image of authors like Sontag, Flusser and Barthes have also built on my image recognition but also increased the image interest.

Länk till Håkans portfolios.